Privacy Policy

Printer Friendly and PDF

Laatst gewijzigd: 10 juli 2014

Interactive Intelligence Group, Inc. - Privacy policy

Interactive Intelligence Group, Inc ("Interactive Intelligence") heeft een uitgebreid privacyprogramma ontwikkeld om uw recht op vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te beschermen. Dit privacybeleid behandelt de volgende zaken:

  • Onze Europese Unie/Swiss - US Safe Harbor-privacyverklaring
  • De website-privacyverklaring, die van toepassing is op onze internetwebsites op de volgende adressen: http://www.inin.com en http://debtsoftware.com, of eventuele opvolgende websites daarvan (hierna aangeduid als "de Sites");
  • De privacybeginselen die Interactive Intelligence naleeft met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens (zoals verderop in dit beleid gedefinieerd) van de European Economic Area en Zwitserland naar de Verenigde Staten
  • Onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, in stand houden, beschermen en openbaar maken van deze persoonsgegevens

Door uw bezoek van de Sites accepteert u de praktijk die worden beschreven in dit privacybeleid.

In dit beleid gebruikte definities

Data Protection Directive: de EU-richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Agent: elke externe gegevensverwerker die namens Interactive Intelligence en onder haar instructies persoonsgegevens verwerkt, die door Interactive Intelligence zijn verstrekt.

Persoonsgegevens: elk gegeven of reeks van gegevens die, samen met andere gegevens, de identiteit van een levende persoon vaststelt of die kan worden gebruikt om de identiteit van een levende persoon vast te stellen. Onder het begrip persoonsgegevens vallen geen gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn.

Safe Harbor-principes: de Safe Harbor-principes die zijn overeengekomen tussen het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie.

Gevoelige persoonsgegevens: alle persoonsgegevens die aanwijzingen geven over iemands ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven, en gegevens betreffende strafrechtelijke of administratieve procedures en sancties.

Het privacybeleid

Interactive Intelligence behandelt uw bezoek aan onze Sites en alle interacties met u als gewaardeerde klant dan wel potentiële klant, als een privé-aangelegenheid tussen u en Interactive Intelligence. Wij willen u op voorhand laten weten hoe wij omgaan met alle persoonsgegevens die u ons wilt verstrekken tijdens onze interacties met u. Dit privacybeleid beantwoordt daarom de volgende vragen:

Welke persoonsgegevens worden over u verzameld en hoe wordt deze informatie gebruikt?
In het algemeen kunt u onze Sites bezoeken, zonder ons te vertellen wie u bent of zonder persoonsgegevens over uzelf te onthullen. Wij moedigen u zelfs aan om anoniem te surfen, zodat u meer te weten kunt komen over wie wij zijn en hoe onze producten u kunnen helpen uw zakelijke communicatie en andere processen te stroomlijnen. Op sommige momenten kunnen wij echter persoonsgegevens van u nodig hebben en opvragen, om u beter van dienst te kunnen zijn.

Interactive Intelligence verzamelt alleen persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, naam en adres van de werkgever of producten en besturingssystemen die u gebruikt) wanneer deze op vrijwillige basis aan ons doorgegeven zijn op de Sites. Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan uw verzoek om informatie of zoals anderszins aan u gemeld op de locatie op de Sites waarop u uw gegevens invoert. Als u bijvoorbeeld om technische ondersteuning vraagt, moet wij weten wie u bent, welk product u gebruikt en in welke IT-omgeving u het product gebruikt, zodat wij zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen reageren op uw verzoek. Als u zich wilt aanmelden voor een van onze webinars, stellen de verstrekte persoonsgegevens ons in staat om de webinar beter op uw specifieke behoeften te laten aansluiten. Ook wanneer u een productdownload aanvraagt op de Sites willen wij dit graag opvolgen, zodat wij in staat zijn te antwoorden indien u vragen hebt over het gebruik van onze producten. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken voor beter inzicht in uw behoeften en de manier waarop wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens mogelijk om contact met u op te nemen.

De persoonsgegevens die u via de Sites opgeeft worden door ons niet aan derden verkocht of op een andere manier aan derden overgedragen, tenzij (1) u dit medegedeeld wordt wanneer u uw gegevens opgeeft; (2) dit gebeurt in verband met de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa van een onderdeel van Interactieve Intelligence, een lijn van Interactive Intelligence's activiteiten of het geheel van Interactive Intelligence's activiteiten of de fusie met een ander bedrijf; (3) onze agents, wederverkopers, partners en contractpartijen die u producten en/of diensten leveren deze gegevens nodig hebben; (4) dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw creditcardtransacties of ondersteuningstransacties; of (5) dit vereist is om te voldoen aan eventuele juridische of overheidseisen voor openbaarmaking. Gegevens die wij over onze websitebezoekers verzamelen, worden door ons niet aan externe partijen verkocht, verhuurd of op andere wijze met een externe partij gedeeld. Het komt erop neer dat alle gegevens die u ons via de Sites verstrekt, bij Interactive Intelligence en/of haar agenten, verkopers, contractpartners en alliantiepartners blijft.

De koppelingen die wij u aanbieden naar websites van derden worden enkel in het kader van een betere dienstverlening aangeboden. Uw persoonsgegevens worden niet met deze derde partijen gedeeld. Interactive Intelligence is echter niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van websites van derden. Als u onze Sites verlaat, dient u het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

De Sites maken gebruik van gegevens in geaggregeerde vorm om de volgende zaken te volgen: het totale aantal bezoekers aan onze Sites; het aantal bezoekers op elke pagina van onze Sites; en de domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers van onze Sites. In dit proces worden geen persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Hoe kunt u het gebruik van uw informatie beperken?
Wij bieden u de mogelijkheid om aan te geven dat geen persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan een derde partij die niet onze agent is, en dat geen gebruik mag worden gemaakt van die gegevens voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld werden of waarvoor u daarna toestemming gegeven hebt (opt-out).

Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde partij die niet onze agent is, en gebruiken gegevens niet voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld werden, of waarvoor u daarna toestemming gegeven hebt, tenzij wij uw positieve en expliciete toestemming hiervoor verkregen hebben (opt-in).

Voor meer informatie over hoe u het gebruik van uw persoonsgegevens kunt beperken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@inin.com.

Welke maatregelen nemen wij voordat wij uw gegevens aan derden overdragen?
Wij krijgen garanties van onze agenten dat zij persoonsgegevens zullen beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Passende garanties kunnen onder andere zijn:

  • Wij kunnen van onze agent verlangen dat deze een contract met ons aangaat, waardoor de agent ten minste hetzelfde niveau van bescherming moet verlenen zoals wordt vereist door de Safe Harbor-principes;
  • In bepaalde omstandigheden kan voor onze agent de Richtlijn inzake gegevensbescherming gelden;
  • Onze agent kan gevestigd zijn in een land waarvoor een passendheidsverklaring van de Europese Commissie onder artikel 25, lid 6 van de Richtlijn inzake gegevensbescherming geldt;
  • Onze agent kan een eigen Safe Harbor-certificering hebben.

Hoe kunt u inzage krijgen in gegevens die wij van u hebben of deze corrigeren?
Op verzoek krijgt u redelijke toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben, behalve wanneer de lasten of kosten voor het verlenen van deze toegang niet in verhouding staan tot de risico's voor uw privacy in het betreffende geval, of wanneer de rechten van andere personen dan u geschonden zouden worden door deze toegang te verlenen.

Wij ondernemen redelijke stappen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u, die wij in ons bezit en onder onze controle hebben, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Interactive Intelligence belooft om de persoonsgegevens te beschermen die ons zijn toevertrouwd. Wij hebben passende fysieke, elektronische en administratieve procedures ingesteld om deze gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wij nemen speciale maatregelen om de veiligheid van gevoelige persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen op een manier die passend is en relevant voor het doel waarvoor deze verzameld zijn of waarin u hebt toegestemd, of voor andere verenigbare doelen.

Voor zover nodig voor deze doelen, ondernemen wij redelijke stappen om te waarborgen dat persoonsgegevens relevant, juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

Welke gegevens kunnen worden verzameld over kinderen?
De Sites zijn niet bedoeld of ontworpen om kinderen onder de leeftijd van 13 aan te trekken. Interactive Intelligence verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van personen waarvan bekend is dat deze jonger zijn dan 13.

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?
Sommige pagina's binnen de Sites kunnen gebruik maken van een technologie die wordt aangeduid als "cookies". Een cookie is een token dat een server aan uw browser geeft, wanneer u een website bezoekt. In cookies kunnen vele soorten gegevens worden opgeslagen. Door middel van cookies kunnen de Sites extra functionaliteiten bieden of ons in staat stellen het gebruik van de Sites nauwkeuriger te analyseren. In alle gevallen waarin wij cookies toepassen, worden persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming in een cookie opgeslagen.

Hoe garanderen wij dat dit privacybeleid wordt nageleefd?
Wij voeren compliance-audits op onze privacypraktijken uit, om compliance met dit privacybeleid te verifiëren.

Tegen iedere Interactive Intelligence-werknemer waarvan wij vaststellen dat hij/zij heeft gehandeld in strijd met dit privacybeleid, nemen wij disciplinaire maatregelen (eventueel tot ontslag aan toe).

Vragen of opmerkingen met betrekking tot ons gebruik of onze openbaarmaking van persoonsgegevens moeten worden gericht aan de juridische afdeling van Interactive Intelligence op het onderstaande adres.

Wij onderzoeken alle klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens en proberen deze op te lossen conform de bepalingen van dit privacybeleid.

Wat is het Safe Harbor-beleid van Interactive Intelligence?
Interactive Intelligence verklaart te voldoen aan de VS-EU en VS-Zwitserse Safe Harbor-kaders.

Interactive Intelligence verplicht zich ertoe persoonsgegevens betreffende werknemers, consumenten, klanten en investeerders die worden overgedragen naar Interactive Intelligence vanuit de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland, te behandelen overeenkomstig het VS-EU Safe Harbor Framework en het VS-Zwitserse Safe Harbor Framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.

De Safe Harbor-principes stellen Interactive Intelligence in staat te voldoen aan de EU-vereisten in de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming, die stelt dat persoonsgegevens die overgebracht worden van de EER naar de Verenigde Staten afdoende beschermd moeten worden. Interactive intelligentie heeft verklaard dat het de Safe Harbor-privacyprincipes inzake kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving naleeft.

Als u meer informatie over het Safe Harbor-programma wilt lezen of onze certificering te raadplegen, bezoekt u http://export.gov/safeharbor/.

Wijzigingen in dit Safe Harbor-beleid
Het is ons beleid om eventuele wijzigingen in ons privacybeleid op de Sites te publiceren. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in onze omgang met de persoonsgegevens die binnen de werkingssfeer van ons privacybeleid vallen, brengen wij u hiervan op de hoogte per e-mail op het e-mailadres dat is opgegeven in uw account, of via een kennisgeving op de startpagina van de site.

De datum waarop het privacybeleid voor het laatst herzien werd, vindt u bovenaan de pagina. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij een up-to-date en actief e-mailadres voor u hebben, en om periodiek de site en dit privacybeleid te bezoeken om na te gaan of er eventuele wijzigingen zijn.

Met wie moet u contact opnemen met vragen over dit privacybeleid of de Sites?
Wij moedigen u aan om contact met ons op te nemen als u ons wilt informeren over eventuele klachten of geschillen die u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt hebben. Wij zullen de kwestie onderzoeken en proberen deze snel op te lossen.

Als het geschil niet intern kan worden opgelost, stemmen wij ermee in geschillen af te handelen via de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) van de EU en Zwitserland. Wij werken samen met de DPA's bij het onderzoek naar en het afhandelen van klachten die onder de Safe Harbor worden aangebracht, en wij stemmen erin toe ieder advies gegeven door de DPA's op te volgen, als de DPA's van mening zijn dat de organisatie specifieke maatregelen moet nemen om te voldoen aan de Safe Harbor-principes.

Neem contact met ons op via privacy@inin.com, indien u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u feedback wilt geven over wat u van onze Sites vindt of op welke manier onze Sites nuttiger zouden kunnen zijn voor u, neem dan contact op via info@inin.com, of bel ons op: 317 872 3000.

 

 

GENESYS NEEMT INTERACTIVE INTELLIGENCE OVER

X